ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Knowledge and approaches of married men applying to a primary healthcare center in Istanbul about intrauterin device: a qualitative study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-76093 | DOI: 10.14744/nci.2018.76093

Knowledge and approaches of married men applying to a primary healthcare center in Istanbul about intrauterin device: a qualitative study

Muhammed Fatih Önsüz1, Seyhan Hıdıroğlu2, Melda Karavuş2
1Department Of Public Health, Osmangazi University, School Of Medicine, Eskisehir
2Department Of Public Health, Marmara University, School Of Medicine, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the knowledge and approach of men applying to a primary health care center about IUD by adopting qualitative research methods.
METHODS: The study was a qualitative research realized with in-depth interview method. The interview was carried with 15 married men in a primary health care center in Umraniye by using 15 semi-structured interview questions.
RESULTS: Knowledge of the men in the study about IUD and family planning was inadequate. Participants generally determined the advantages of IUD with its superiority over other methods. Adverse effects of IUD on women and men during intercourse were stated. Knowledge of men about IUD, its side effects and disadvantages were generally composed of misinformation and rumours about the subject.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Men don’t have adequate information and knowledge on family planning and IUD. Trainings provided by health personnel might have a considerable role on demolishing misinformation and rumors and may augment level of knowledge about IUD.

Keywords: intrauterine device, qualitative study, knowledge, attitudes, married man

İstanbul’da bir birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran evli erkeklerin rahim içi araç konusunda bilgi ve yaklaşımları: bir niteliksel çalışma

Muhammed Fatih Önsüz1, Seyhan Hıdıroğlu2, Melda Karavuş2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı İstanbul’da bir birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran erkeklerin RİA hakkında bilgi ve yaklaşımlarını niteliksel araştırma yöntemini kullanarak belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Ümraniye’de bir birinci basamak sağlık kuruluşunda 15 evli erkekle yarı yapılandırılmış 15 sorudan oluşan görüşme rehberi kullanılarak derinlemesine görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiş niteliksel bir araştırmadır.
BULGULAR: Erkeklerin genel olarak aile planlaması ve RİA konusunda bilgileri yeterli değildi. Katılımcılar genel olarak RİA’nın avantajlarını, diğer yöntemlere olan üstünlükleri üzerinden belirtmişlerdi. RİA’nın daha çok kadınlar ve cinsel ilişki sırasında erkekler üzerine olan yan etkileri belirtildi. Erkeklerin RİA’nın yan etkiler ve dezavantajlarla ilgili bilgileri genellikle yanlış bilgilerden ve söylentilerden oluşuyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erkekler aile planlaması ve RİA konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip değildiler. Erkeklerin bilgi düzeylerinin arttırılmasında ve yanlış bilgiler ile söylentilerin yok edilmesinde sağlık çalışanlarının verecekleri eğitim önemli rol oynayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rahim içi araç, niteliksel çalışma, bilgi, evli erkekCorresponding Author: Muhammed Fatih Önsüz, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale