ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The relationship between serum vitamin D level and asthma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-82195 | DOI: 10.14744/nci.2019.82195

The relationship between serum vitamin D level and asthma

Mehmet Yaşar Özkars1, Özlem Keskin1, Mehmet Almacıoğlu2, Ercan Küçükosmanoğlu1, Mehmet Keskin2, Onur Balcı2
1Department of Pediatric Immunulogy and Allergy, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
2Department of Pediatrics, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Several studies have established a relationship between low serum Vitamin D levels and the onset of asthma in childhood. Our goal is to assess the relationship between vitamin D and asthma.


METHODS: The study included 29 mild and 30 moderate persistent asthma and 38 healthy control group. Evaluation of the 3 groups was made in respect of serum Vitamin D levels, Respiratory Function Test (RFT), and Exercise Provocation Test (EPT). The 2 asthma groups were also examined in respect of the Asthma Control Test (ACT) and Nitric Oxide in Exhaled Breath (FeNO) level.
RESULTS: The vitamin D levels of the mild and the moderate persistent asthma groups were determined to be lower than those of the control group (p=0.007). A significant negative correlation was determined in all cases between the vitamin D levels and the broncho-reversibility percentage (p=0.0002). The negative correlation between the vitamin D levels and the broncho-reversibility percentage was more evident in the moderate persistent asthma group (p=0.0001). In the moderate persistent asthma group, a significant positive correlation was determined between the lowness of the maximum forced expiratory volume in EPT and a low vitamin D level (p=0.009). The ACT scores were lower and the FeNO levels were higher in the moderate asthma group compared to the mild asthma group (p=0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study showed that low serum Vitamin D levels were observed more often in children with asthma and there was a correlation with increased broncho-reversibility in the RFT and increased bronchial hyper-reactivity in the EPT.

Keywords: Asthma, child, vitamin D, exercise, FeNO, Asthma Control Test

Serum D vitamini düzeyi ile astım arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Mehmet Yaşar Özkars1, Özlem Keskin1, Mehmet Almacıoğlu2, Ercan Küçükosmanoğlu1, Mehmet Keskin2, Onur Balcı2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilimdalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilimdalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Birçok çalışma, düşük serum Vitamin D düzeyleri ile çocukluk çağında astımın başlangıcı arasında bir ilişki kurmuştur. Amacımız D vitamini ve astım arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 29 hafif ve 30 orta persistan astım ve 38 sağlıklı kontrol grubu çocuk dahil edildi. Serum D vitamini seviyeleri, Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ve Egzersiz Provokasyon Testi (EPT) açısından 3 grubun değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca iki astım grubuna, ekshale nefes havasında Nitrik Oksit (FeNO) seviyesi ve Astım Kontrol Testi (AKT) incelemesi yapıldı.
BULGULAR: Hafif ve orta persistan astım gruplarının D vitamini düzeylerinin, kontrol grubununkinden daha düşük olduğu belirlendi. Vitamin D düzeyleri ile bronko-reversibilite yüzdesi arasındaki tüm olgularda anlamlı negatif korelasyon saptandı. Vitamin D düzeyleri ve bronko-reversibilite yüzdesi arasındaki negatif korelasyon orta persistan astım grubunda daha belirgindi. Orta persistan astım grubunda, EPT'de zorlu ekspiratuvar hacim ve D Vitamini seviyesinin düşüklüğü arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Hafif astım grubuna kıyasla, orta astımlı grupta AKT skorları daha düşük ve FeNO seviyeleri daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarında, astımı olan çocuklarda düşük serum D vitamini düzeylerinin daha sık görüldüğünü ve SFT'de artmış bronko-reversibilite ve EPT'de artmış bronşiyal hiper reaktivite ile korelasyon olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Astım, Çocuk, Vitamin D, Egzersiz, FeNO, Astım Kontrol TestCorresponding Author: Mehmet Yaşar Özkars, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale