ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Association of Monocyte to High Density Lipoprotein Ratio with Bare Metal Stent Restenosis in STEMI Patients Treated with Primary PCI [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-93653 | DOI: 10.14744/nci.2018.93653

Association of Monocyte to High Density Lipoprotein Ratio with Bare Metal Stent Restenosis in STEMI Patients Treated with Primary PCI

İlhan İlker Avcı1, Irfan Şahin2, Barış Güngör1, Mehmet Baran Karataş1, Kazım Serhan Özcan3, Yigit Canga1, Muhammet Keskin1, Mert İlker Hayıroglu1, Fatma Ozpamuk Karadeniz4, Aylin Sungur5
1Dr. Siyami Ersek Cardiovascular And Thoracic Surgery Center, Istanbul, Turkey
2Bagcılar Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey
4Erzurum Training And Research Hospital, Erzurum, Turkey
5Kahramanmaraş Necip Fazıl State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey

INTRODUCTION: Monocyte to HDL ratio was defined as a novel potential marker to determine inflammation and was used to predict clinical outcome in a few trials. In this study, we aimed to investigate the the association of admission laboratory parameters and especially MHR levels with rate of Stent Restenosis in STEMI patients treated with bare-metal stent (BMS) implantation.
METHODS: Patients who had undergone primary PCI for STEMI and had a control angiogram during follow-up were retrospectively recruited. Patients were categorized according to admission MHR tertiles and clinical and angiographic data were compared.
RESULTS: A total number of 448 patients (240 patients with SR and 208 patients without SR) were included in the study. Patients were categorized in 3 groups according to tertiles of admission MHR. During a follow-up period of median 12 months the rate of SR was significantly higher in patients with higher MHR levels (45 % in tertile 1, 54% in tertile 2 and 62% in tertile 3, p<0.01). In multivariate Cox regression analysis, male gender, stent length, admission NLR levels and MHR levels (HR 1.03, 95% CI 1.02-1.06, p<0.01) remained as the independent predictors of SR in the study population.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gender, stent length, higher MHR and NLR levels are independently correlated with SR after primary PCI.

Keywords: Monocyte to HDL ratio, stent restenosis, bare metal stent.

Primer Perkütan Girişim ile Tedavi Edilen STEMI Hastalarında Stent Restenozu ile Monosit /Yüksek Dansiteli Llipoprotein Oranı Arasındaki İlişki

İlhan İlker Avcı1, Irfan Şahin2, Barış Güngör1, Mehmet Baran Karataş1, Kazım Serhan Özcan3, Yigit Canga1, Muhammet Keskin1, Mert İlker Hayıroglu1, Fatma Ozpamuk Karadeniz4, Aylin Sungur5
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,türkiye
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye
4Erzurum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,erzurum, Türkiye
5Kahramanmaraş Necip Fazıl Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Monosit/HDL oranı inflamasyonu göstermede yeni tanımlanan bir belirteç olup, birkaç çalışmada klinik öngördürücü olarak kullanılmıştır. Biz bu çalışmada çıplak stent ile tedavi edilen STEMI hastalarında özellikle Monosit/HDL oranı olmak üzere başvuru esnasındaki labaratuvar parametreleri ile stent restenozu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya daha önce Primer PCI yapılmış STEMI hastalarından geriye dönük olarak kontrol anjiyografisi yapılmış olanlar alındı. Hastalar, başvuru esnasındaki Monosit/HDL oranları, klinik ve anjiyografik verilerine göre gruplara ayrıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 240 stent restenozu gelişen ve 208 stent restenozu olmayan toplam 448 hasta dahil edildi. Hastalar başvuru esnasındaki Monosit/HDL tertillerine göre 3 gruba ayrıldı. Ortalama 12 aylık takip süresinde yüksek Monosit/HDL oranı olanlarda (tertile 1 de %45, tertil 2 de %54 ve tertil 3 de %62, p<0.01) stent darlığı oranı istatistiksel olarak daha yüksekti. Çoklu değişkenli Cox regresyon analizinde erkek cinsiyet, stent uzunluğu, başvuru esnasındaki Nötrofil/Lenfosit oranı ve Monosit/HDL oranı (HR 1.03, 95% CI 1.02-1.06, p<0.01) bağımsız ögördürücü olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erkek cinsiyet, stent uzunluğu, başvuru esnasındaki Nötrofil/Lenfosit ve Monosit/HDL oranları Primer PCI sonrası stent restenozu ile koreledir.

Anahtar Kelimeler: Monosit/HDL oranı, stent restenozu, çıplak metal stent.Corresponding Author: Irfan Şahin, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale