ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Assessment of the relationship between patellar volume and chondromalacia patellae using knee magnetic resonance imaging [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(3): 280-283 | DOI: 10.14744/nci.2019.65882

Assessment of the relationship between patellar volume and chondromalacia patellae using knee magnetic resonance imaging

Mehmet Sirik1, Abuzer Uludag2
1Department of Radiology, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we evaluated the relationship between patellar volume and chondromalacia patellae.
METHODS: A total of 162 patients who underwent knee magnetic resonance imaging (MR) due to knee pain at our department between January 2017 and May 2017 were included in this study. Of the cases, 111 were chondromalacia patellae, and 51 were healthy individuals. The patella volumes of all cases were analyzed using semi-automated software. Staging in cases with chondromalacia was graded according to the Outerbridge classification (stages 1–4). The relationship between patellar volume, presence of chondromalacia, cartilage thickness, age, and sex was analyzed statistically.
RESULTS: Of the 162 cases, 67 (41.4%) were male, and 95 (58.6%) were female. The median age of the cases was 44. Patellar volume was a minimum of 12.24, a maximum of 39.44, and a median 21.4 cm3, and it was higher in cases with chondromalacia (p=0.026). In patients with chondromalacia patellae, the thickness of cartilage in the medial facet was lower. There was a statistically significant weak positive correlation between chondromalacia grade and patellar volume (p=0.031, r=0.204).
CONCLUSION: This study showed that chondromalacia patellae, one of the important causes of chronic frontal knee pain, has a statistically significant relationship with patellar volume. The medial facial cartilage of the patella was thinner than in cases with chondromalacia patellae. Although the mean age of the cases with chondromalacia was higher than the cases without chondromalacia, there was no significant difference between male and female individuals.

Keywords: Chondromalacia, patellar volume; knee pain.

Patellar Kondromalazi İle Patella Volümü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Mehmet Sirik1, Abuzer Uludag2
1Department of Radiology, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada patella volümü ve patellar kartilaj kalınlığı ile kondromalazi gelişimi arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 01.01.2017 ile 31.05.2017 tarihleri arasında kliniğimizde diz ağrısı nedeniyle diz manyetik rezonans (MR) çekimi yapılan ve inceleme sonucu kondromalazi saptanan 111 olgu ile diz MR incelemesi normal olan 51 olgu dahil edildi. Tüm olguların patella volümleri iş istasyonunda yarı otomatik yazılım kullanarak analiz edildi. Kondromalazi saptanan olgularda evreleme Outerbridge klasifikasyonuna göre evre 1-4 arasında gruplandırıldı. Patella volümü ile kondromalazi varlığı ve derecesi, kartilaj kalınlığı, yaş ve cinsiyet arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil 162 olgunun 67’si (%41,4) erkek, 95’i (%58,6) kadındı. Patellar kondromalazi saptanan olguların 23’ünde (%20,7) grade I, 52’sinde (%46,8) grade II, 32’sinde (%28,8) grade III, 4’ünde (%3,6) ise grade 4 kondromalazi mevcuttu. Çalışmaya dahil edilen olguların ortanca yaşı 44’tü. Patella volümü minimum 12,24, maksimum 39,44, ortanca patella volümü ise 21,4 cm3’tü. Patellar kondromalazi bulunan olgularda patella volümü daha yüksekti(p=0,026). Ayrıca patellar kondromalazi bulunan olgularda patellar kondromalazi bulunmayan olgulara göre medial fasetteki kıkırdak kalınlığı açısından istatistiksel olarak farklı olup, daha düşüktü. Patellar kondromalazi bulunan olgularda kondromalazi evresi ile patella volümü arasında istatistiksel olarak anlamlı, zayıf, pozitif korelasyon mevcuttu (p = 0.031, r = 0.204).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda kronik ön taraf diz ağrısının önemli nedenleri arasında yer alan patellar kondromalazi ile patella volümü arasındaki anlamlı ilişki ve patella medial yüz kartilaj kalınlığının kondromalazili olgularda lateral yüze göre daha ince olduğu gösterilmiştir. İleri yaştaki olgularda kondromalazi gelişimi daha sık olmakla beraber kadın ve erkek arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. (NCI-2018-0179.R2)

Anahtar Kelimeler: Patellar volüm, Kondromalazi, Diz Ağrısı

Mehmet Sirik, Abuzer Uludag. Assessment of the relationship between patellar volume and chondromalacia patellae using knee magnetic resonance imaging. North Clin Istanb. 2020; 7(3): 280-283

Corresponding Author: Mehmet Sirik
LookUs & Online Makale